Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm

Tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cầm quyền"
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cầm quyền"
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Tiểu luận - Đề án » Tư tưởng Hồ Chí Minh
Gửi lên:
22/07/2012 11:11
Dung lượng:
131.50 KB
Số trang:
16
Đã xem:
8693
Tải về:
9
Đã thảo luận:
0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 77 năm qua, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Tư tưởng của Người về Đảng tiếp tục là bó đuốc soi đường cho Đảng ta trưởng thành, phát huy được thời cơ, khắc phục được nguy cơ trong thời kỳ mới, để đưa nước ta phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
I/ QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.1. Sự ra đời của Đảng
   Đề cập các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản,xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước  Nga và của phong trào công nhân châu Âu, V.I.Lênin nêu lên 2 yếu tố, đó là sự kết hợp của chủ nghĩa  Mác với phong trào công nhân.
   Khi đề cập sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam,bên cạnh hai yếu tố chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ ba đó là phong trào yêu nước . Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam và đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời,Người cũng đánh giá cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong sắp xếp lực lượng cách mạng. Phong trào yêu nước cũng là yếu tố hình thành Đảng cộng sản Việt Nam bởi vì:
  Một là phong trào yêu nước có vị trí,vai trò cực kì to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Vịêt Nam.
  Hai là phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung.
  Ba là phong trào công nhân kểt hợp với phong trào nông dân.
  Bốn là phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2 Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
   Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy được khi tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dânlao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận.Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”,giai cấp mà không có đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được.Trong cuốn sách Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh,để trong thì vận động tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm laí có vững thuyền mới chạy’.Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng.
  Đảng tổ chức và giáo dục nhân dân thành đội quân thật mạnh,để đánh đổ kẻ đich, tranh lấy chính quyền.
   “Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo”
     Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Vịêt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được..
  Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định như một tất yếu lịch sử: Nhân dân tìm thấy ở Đảng người dẫn đường trong đấu tranh cách mạng; Đảng tìm thấy ở nhân dân chỗ dựa vững chắc trong 2 cuộc cách mạng nối tiếp nhau, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng XHCN trong cả nước.
1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
     Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân.
 Những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.Nhưng Hồ Chí Minh còn có một cách thể hiện khác về vấn đề  “đảng của ai”. Trong  báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ II của đảng (tháng 2 năm 1951), Hồ Chí Minh nêu rõ : “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng lao đọng Việt Nam Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.Năm 1953, Hồ Chí Minh khẳng định: đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.Trong thời kỳ miền bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, năm 1961, Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: Đảng ta là đảng của giai cấp đồng thời cũng là đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Năm 1965, Hồ Chí Minh cho rằng: đảng ta xứng đáng kà đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.
   Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau như vậy nhưng quan đỉêm nhất quán của Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng là Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân. điều này cũng giống như Đảng ta mang tên là Đảng Lao Động nhưng bản chất  giai cấp của Đảng chỉ là bản chất giai cấp công nhân.Trong báo cáo chính trị tại đại hội II, khi nêu lên Đảng ta còn là đảng của dân tộc, hồ chí minh cũng nêu lên toàn bộ cơ sở lý luận và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng mà những nguyên tắc này tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về kiểu đảng mới của giai cấp vô sản của V.I.Lênin.
   Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp công nhân của đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
   Bản chất giai cấp của Đảng là bản chất giai cấp công nhân nhưng quan niệm đảng không những là đảng của giai cấp công nhân còn là đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc có ý nghĩa lớn đến đối với cách mạng Vịêt Nam. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc cho nên nhân dân Việt Nam coi đảng cộng sản là đảng của chính mình. Đảng ta cũng đã khẳng định rằng, để đảm bảo và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kỳ của cách mạng. Hồ Chí Minh rèn luyện Đảng luôn luôn chú trọng thống nhất giữa giai cấp và yếu tố dân tộc. 
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker