Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
20/07/2016 08:34
Dung lượng:
526.00 KB
Số trang:
83
Đã xem:
747
Tải về:
3
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
 
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc làm là một trong những vấn đề được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trên thế giới. Có việc làm giúp cho bản thân người lao động có thu nhập ổn định cuộc sống, làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội.
Ở nước ta với dân số hơn 86,5 triệu người, trong đó hơn 80% lao động trong nông nghiệp, có nguồn nhân lực lao động phong phú dồi dào. Đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta; tuy nhiên, nó luôn tạo ra sức ép về việc làm cho toàn xã hội, nhất là lao động trong nông thôn. Vì vậy, quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho người lao động luôn là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.
Ngày nay, trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, lao động nước ta có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Người lao động có thể vươn lên làm giàu bằng chính sức lực của mình. Tuy nhiên, cũng rất nhiều thách thức đặt ra cho người lao động Việt Nam nói chung và lao động trong nông thôn nói riêng, đó là chất lượng nguồn lực lao động. Người lao động không biết nghề, không được đào tạo nghề, đào tạo không đến nơi đến chốn thì rất khó có cơ hội tìm được việc làm. Mặt khác, kinh nghiệm ở một số nước cho thấy khi gia nhập WTO, ngành dễ bị tổn thương nhất là nông nghiệp, dân cư dễ bị tổn thương nhất là nông dân, nông thôn.
Chính vì vậy, quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn luôn là vấn đề mang tính cấp bách đối với cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hoá nói riêng.
 Thanh Hoá với diện tích tự nhiên 11.120,34km2, dân số năm 2007 là 3.727.206 người. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, chất lượng lao động nông thôn thấp, hầu hết là lao động phổ thông, phần lớn chưa qua đào tạo. Vấn đề bảo đảm việc làm cho người lao động ở nông thôn đã và đang là một thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở tỉnh Thanh Hoá.
  Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVI nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã nêu: "Chương trình giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, kết quả còn hạn chế, chất lượng và tỷ lệ lao động được đào tạo thấp; đói giáp hạt vẫn diễn ra, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với trung bình cả nước đặc biệt là miền núi " [8, tr.38- 39]. Do vậy, vấn đề “ Việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá " được tôi chọn để làm luận văn Thạc sĩ Kinh tế, với hy vọng đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động trong nông thôn tỉnh Thanh Hoá, đáp ứng phần nào những đòi hỏi cấp bách của địa phương.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Vấn đề việc làm nói chung và việc làm cho người lao động ở nông thôn  nói riêng từ trước đến nay đã được nhiều người quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ những năm 1995 trở lại đây có nhiều tác giả đã có công trình nghiên cứu, bài viết xung quanh vấn đề này, tiêu biểu như:
- Chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, TS.Nguyễn Hữu Dũng-TS. Trần Hữu Trung, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1997.
 - Vấn đề việc làm cho nông thôn, Vũ Đình Thắng, Tạp chí kinh tế phát triển, số 13, 2002.
- Giải quyết việc làm ở nông thôn và những vấn đề đặt ra, PGS. TS Nguyễn Sinh Cúc, Tạp chí con số và sự kiện, số 8/2003.
- Một số vấn đề lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt Nam hiện nay, Đinh Đăng Định (chủ biên), Nxb Lao động, HN 2004.
 - Thực trạng lao động - việc làm ở nông thôn và một số giải pháp cho giai đoạn phát triển 2001 - 2005, Bùi Văn Quán, Tạp chí lao động và xã hội, số CĐ3, 2001.
- Dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay, Đỗ Minh Cương, Nông thôn mới, số 91, 2003.
- Giải quyết việc làm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực ở nông thôn hiện         nay, Vũ Văn Phúc, Tạp chí Châu Á  -  Thái Bình Dương, số 42, 2005.
Ngoài ra cũng có một số đề tài luận văn Thạc sĩ viết về vấn đề việc làm ở các tỉnh như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh ... Song cho đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu vấn đề việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích
 Làm rõ thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm cho lao động ở nông thôn;
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá từ năm 2001 - 2007.
- Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
4.1. Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá từ năm 2001-2007; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các văn kiện Đại hội Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương các khoá. Đồng thời, đề tài cũng kế thừa và sử dụng có chọn lọc một số đề xuất và các số liệu thống kê trong một số công trình nghiên cứu có liên quan của các tác giả trong nước.
Đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu. Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: hệ thống, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, phân tích, để làm sáng tỏ vấn đề.
6. Những đóng góp của luận văn
- Làm rõ vấn đề việc làm nói chung và việc làm của người lao động ở nông thôn nói riêng;
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá từ năm 2001-2007.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker