Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
20/07/2016 08:32
Dung lượng:
676.50 KB
Số trang:
124
Đã xem:
815
Tải về:
3
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tăng cường mở rộng, giao lưu, hội nhập ngày càng sâu hơn với nền kinh tế thế giới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề đó, đòi hỏi phải huy động sức lực, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, xây dựng các nguồn lực mạnh mẽ; trong đó, khâu quan trọng có tính quyết định là Đảng phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực gánh vác nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
Muốn xây dựng được một đội ngũ cán bộ có chất lượng tốt, cần phải thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, tác động đồng bộ lên các khâu công tác cán bộ, bao gồm: xác định đúng tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thực hiện chính sách cán bộ, kiểm tra và quản lý cán bộ. Trong các khâu đó, công tác bổ nhiệm cán bộ là cực kỳ quan trọng, quyết định trực tiếp đến hiệu quả, chất lượng công việc và có tác động ảnh hưởng lớn đến các khâu khác của công tác cán bộ. Nếu bổ nhiệm đúng cán bộ thì phát huy tốt năng lực, sở trường của từng cán bộ, đồng thời phát huy được tiềm năng của cả đội ngũ cán bộ; ngược lại bổ nhiệm không đúng sẽ dẫn đến hỏng việc, hỏng người.
Để bổ nhiệm đúng cán bộ phải thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, trong bổ nhiệm cán bộ phải bám sát qui chế, quy trình, quy định của Đảng, của địa phương. Đồng thời phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị và người đứng đầu, tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân… trong tham gia, góp ý kiến thống nhất trước khi đi đến quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; trong công tác bổ nhiệm cán bộ nhất thiết phải do cấp uỷ có thẩm quyền quyết định khi đã tuân thủ đầy đủ các quy trình; phải gắn chế độ tập thể với trách nhiệm cá nhân trong bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tập trung dân chủ đầy đủ, không dân chủ hình thức. Có như vậy công tác bổ nhiệm cán bộ mới đảm bảo được chất lượng, hiệu quả, bổ nhiệm đúng người, đúng việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trước yêu cầu mới.
Trong thời gian qua, đối với Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang, các cấp uỷ đảng đã nhận thức tương đối đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác bổ nhiệm cán bộ. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ nói chung, bổ nhiệm cán bộ nói riêng đã được các cấp uỷ đảng coi trọng. Các quan điểm chỉ đạo, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ, bước đầu đã thực hiện dân chủ, công khai, chú trọng thực hiện đúng quy trình trước khi quyết định đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Từ đó đã góp phần xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng đều, có trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bên cạnh những ưu điểm cơ bản đó, công tác cán bộ nói chung, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ nói riêng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Nhận thức và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, sâu sắc; thực hiện các quy trình, quy chế, quy định vẫn còn tình trạng bị bỏ sót. Việc đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nhiều khi còn chủ quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lý, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; có nhiều trường hợp bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nặng nề về cơ cấu, lúng túng, bị động, có biểu hiện cục bộ, bản vị, hẹp hòi, định kiến trong bổ nhiệm cán bộ. Có lúc, có nơi bổ nhiệm sai người, sai việc, không phát huy được sở trường, năng lực cán bộ, dẫn đến công việc trì trệ; có trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật nhưng không kịp thời thay thế. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện tại của huyện mặc dù đảm đương được nhiệm vụ, nhưng so với yêu cầu, nhiệm vụ trước tình hình cách mạng mới hiện nay là chưa đáp ứng.
Vì vậy, việc nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ nói chung và trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết; với kiến thức đã được học và qua nghiên cứu thực tế, tôi chọn đề tài “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay” để làm luận văn thạc sĩ, với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nói chung, công tác bổ nhiệm cán bộ của Huyện uỷ Vĩnh Thuận trong giai đoạn mới.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo của Đảng nói chung và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể nêu lên một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đề tài như:
- TS. Nguyễn Tiến Phồn: Dân chủ và tập trung dân chủ - lý luận và thực tiễn, Nxb khoa học xã hội, Hà nội, 2001.
- TS. Phạm Hồng Chương: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2004.
- PGS, TS. Nguyễn Phú Trọng và PGS, TS. Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên): Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
- PGS, TS. Trương Thị Thông và TS. Lê Kim Việt (đồng chủ biên): Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.
- Đề tài khoa học cấp bộ năm 1999: Bảo đảm và phát huy dân chủ trong chế độ một Đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay, PGS, TS. Mạch Quang Thắng làm chủ nhiệm, Hà Nội, 2000.
- Nguyễn Văn Biều: Nhận thức và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 1994.
- Phạm Văn Thắng: Nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Quân đội hiện nay. Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 1994.
- Nguyễn Thái Sơn: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 2002.
- Lê Thu Hà: Công tác đào, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Quãng Nam Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 1993.
- Vũ Ngọc Thanh: Những giải pháp chủ yếu để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Luận văn chuẩn hoá trình độ thạc sĩ, Hà Nội, 1995.
- Nguyễn Hồng Tân: Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp quận ở Thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 2000.
- Trần Văn Thuận: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2005.
- Nguyễn Thị Lan: Công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2005.
- Nguyễn Quang Huy: Xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quận uỷ Tây Hồ, Thành phố Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2006.
- Tăng Nghĩa: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp huyện ở tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2006.
- Nguyễn Thị Thắng: Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận, huyện thuộc diện Ban Thường vụ thành uỷ Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2006.
- Nguyễn Văn Năng: Luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang quản lý giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2006.
- Trương Thị Bạch Yến: Chuẩn hoá đội ngũ cấp uỷ viên quận, huyện của Thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2006.
- Thu Thuỷ - Anh Dũng: Để nâng cao chất lượng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Tạp chí xây dựng Đảng, số 10, 2006 (trang 8-10, 18).
- Nguyễn Đức Hạt: Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, Tạp chí cộng sản, số 776, tháng 6-2007 (trang 36-38).
- Bùi Đức Lại: Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 6, 2007 (trang 36-38).
- Trần Minh Tuấn: Về thí điểm bổ nhiệm, đề bạt cán bộ sau khi cán bộ trình đề án, Tạp chí xây dựng Đảng, số 7, 2007 (trang 48-49).
- Nguyễn Thế Tư: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 10, 2007 (trang 2-3).
- Hồ Đức Việt: Quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 10, 2007 (trang 6-11).
- Nông Đức Mạnh: Đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tạp chí xây dựng Đảng, số 11, 2007 (trang 3-8).
 Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đều đề cập đến nhiều góc độ khác nhau về công tác cán bộ, trong đó có vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ. Trong các công trình nghiên cứu đó, có một số công trình cũng đã tập trung đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu có tính hệ thống dưới góc độ một luận văn khoa học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay.
3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
- Mục đích của luận văn:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ, luận văn đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay.
- Nhiệm vụ của luận văn:
+ Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.
+ Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý trong thời gian qua; tìm nguyên nhân những ưu điểm, hạn chế của thực trạng trên và rút ra những kinh nghiệm bước đầu.
+ Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu: là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý.
- Phạm vi nghiên cứu: luận văn chỉ tập trung nghiên cứu việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang từ năm 2000 đến nay.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận: Luận văn nghiên cứu trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ nói riêng.
- Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học, chủ yếu là phương pháp khảo sát thực tiễn, kết hợp với phân tích - tổng hợp, lô gíc - lịch sử, quy nạp - diễn dịch, thống kê…
6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý.
- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm góp một phần vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn hiện nay.
- Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cấp uỷ đảng, cơ quan tổ chức - cán bộ trong việc nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm cán bộ giai đoạn hiện nay.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn được kết cấu gồm 2 chương, 5 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker