Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
20/07/2016 08:36
Dung lượng:
472.50 KB
Số trang:
99
Đã xem:
600
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, Đảng ta luôn luôn khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ nặng nề hiện nay, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tính chất then chốt của cán bộ xuất phát từ những mối quan hệ biện chứng giữa cán bộ với đường lối, nhiệm vụ chính trị, với tổ chức, với phong trào cách mạng của quần chúng.
Vai trò của người cán bộ thể hiện trong 04 mối quan hệ: một là với đường lối, chính sách; hai là với bộ máy (các cơ quan lãnh đạo, quản lý); ba là với công việc; bốn là với quần chúng. Chỉ khi nào giải quyết tốt các quan hệ đó thì người cán bộ mới thực hiện đúng vai trò của mình. Vai trò của cán bộ và công tác cán bộ chỉ được thể hiện rõ ràng, cụ thể, có hiệu lực khi gắn với đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng. V.I.Lênin đặc biệt quan tâm vấn đề này, Người đòi hỏi phải xây dựng cho mình một đội ngũ những người tâm huyết, người cán bộ cách mạng chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất tốt, có nhiệt tình là điều kiện để giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản. Trong quan niệm của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [39, tr.269], cán bộ luôn gắn với tổ chức, chất lượng của cán bộ là kết quả tổng hợp của các khâu đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, đề bạt, cất nhắc, kiểm tra, giám sát, phê bình và sự nổ lực phấn đấu của từng người. Muốn có cán bộ tốt thì phải có tổ chức vững mạnh, phù hợp và khoa học.
Công tác cán bộ là một hoạt động cụ thể nhằm định hướng cho một chiến lược lâu dài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, tác động đồng bộ lên các khâu cán bộ, bao gồm: tiêu chuẩn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chính sách cán bộ, kiểm tra và quản lý cán bộ.
Giữa các khâu trong công tác cán bộ có mối quan hệ biện chứng, ràng buộc lẫn nhau, khâu này là tiền đề, là cơ sở của khâu kia. Điều đó được thể hiện ở các mối quan hệ: không xây dựng được tiêu chuẩn cho các loại cán bộ thì không có cơ sở để đánh giá đúng cán bộ; từ đánh giá đúng cán bộ mới xây dựng được quy hoạch cán bộ; trên cơ sở quy hoạch cán bộ, sẽ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ; khi đã có đội ngũ cán bộ cần căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu công tác để bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực của từng người. Đồng thời phải có quan điểm và phương pháp xử lý tốt các mối quan hệ của các khâu trong công tác cán bộ, trong đó chú trọng mối quan hệ giữa đức và tài, quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, giai cấp và dân tộc, tiêu chuẩn và cơ cấu, năng lực thực tế và bằng cấp [4, tr.104, 108].
Trong những năm qua, nhất là từ khi đổi mới đất nước (1986) đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Trong công tác cán bộ, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác cán bộ bước đầu đã huy động được các cấp, các ngành cùng các cơ quan chức năng làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ đã dân chủ hơn trước. Đội ngũ cán bộ từng bước đã được tiêu chuẩn hóa . Công tác đào tạo đồi dưỡng đã có những cố gắng vượt bậc đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cả về lý luận chính trị, quân sự, về quan điểm, đường lối của Đảng, về quản lý hành chính, quản lý kinh tế…Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ ngày càng phù hợp với tình hình mới, đã ban hành một số quy chế về quản lý cán bộ, quy trình tiến hành tuyển chọn, đề bạt, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
Tuy nhiên,đến nay đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng không đồng bộ, vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”. Nhìn chung,đội ngũ cán bộ hiện nay, xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác cán bộ vẫn còn một số khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trong thực hiện chính sách cán bộ nhất là đối với cán bộ cơ sở xã còn nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, thực hiện không thống nhất và thiếu đồng bộ, “chưa tạo được động lực và phát huy tài năng, chưa có chính sách thỏa đáng khuyến khích những cán bộ công tác ở cơ sở, ở những vùng khó khăn …” [16, tr.70-72].
Đảng ta nhận rõ: Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ là khâu rất quan trọng, bảo đảm điều kiện cần thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ [4, tr.108]. Bởi vì, chính sách cán bộ có mục tiêu cơ bản là giúp cán bộ tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu qủa hoạt động cao nhất, góp phần ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội, bảo đảm cho mọi người sống trong bình đẳng và công bằng; đồng thời chính sách cán bộ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, có tác dụng thúc đẩy và giúp cho các chính sách kinh tế - xã hội đạt được mục tiêu.
Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải nghiên cứu một cách đầy đủ, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra được mục tiêu, quan điểm và những giải pháp thực hiện chính sách cán bộ nói chung và chính sách cán bộ đối với cán bộ cấp xã nói riêng một cách hợp lý, công bằng, thống nhất và đồng bộ, nhằm tạo được động lực và phát huy tài năng, khuyến khích những cán bộ công tác ở cấp cơ sở xã, phường thị trấn (gọi chung là cán bộ xã).
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Chính sách cán bộ nói chung và chính sách đối với đội ngũ cán bộ cấp xã nói riêng, trong thời gian     qua đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của các nhà khoa học được công bố trên các sách, báo, tạp chí, trong các hội thảo khoa học, đề cập dưới nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau, đều có giá trị thiết thực và được vận dụng trong thực tiễn. Chẳng hạn:
- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mẫu hình và con đường hình thành người cán bộ lãnh đạo chính trị chủ chốt cấp cơ sở” của Học viện Nguyễn Ái Quốc (1992).
- “Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 - Chủ biên PGS.TS Trần Xuân Sầm.
- Báo cáo chuyên đề: Quan điểm, chính sách đào tạo, sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của Ban Tổ chức Trung ương - 30/6/1998.
- “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay” - Phạm Công Khâm, Luận án Tiến sĩ lịch sử, Hà Nội, 2000.
- “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm đồng chủ biên.
Tuy nhiên, do mục tiêu riêng của mình, những công trình đó chỉ đề cập một số mặt và cấp độ nhất định mà chưa nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về việc thực hiện chính sách cán bộ nói chung và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ cấp xã nói riêng.
Tiếp thu một cách có chọn lọc những kết quả của các công trình nói trên, từ khảo sát thực tế, tác giả nghiên cứu vấn đề “Thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay” với mong muốn đóng góp một phần vào việc ban hành và thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ngày càng thỏa đáng hơn để đội ngũ cán bộ rất quan trọng này thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh giao cho.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ xã nói chung và chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long nói riêng.
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân, những kinh nghiệm, luận văn đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm làm cho chính sách cán bộ trở thành động lực thúc đẩy sự năng động và nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ cấp xã ở tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích trên, luận văn đi sâu giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về vị trí, vai trò của chính sách cán bộ nói chung và chính sách đối với cán bộ xã của tỉnh Vĩnh Long.
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay.
- Đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, những kiến nghị cần thiết nhằm thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là việc thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn hiện nay.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Bao gồm các chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ xã và việc thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long từ năm 2000 đến nay.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về chính sách cán bộ nói chung và chính sách cán bộ đối với cán bộ xã nói riêng. Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn dùng phương pháp lôgíc và lịch sử, điều tra, khảo sát, phân tích tổng hợp, gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt coi trọng việc tổng kết thực tiễn.
6. Những đóng góp của luận văn
- Hệ thống hóa các vấn đề về chính sách cán bộ đối với cán bộ xã của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Vĩnh Long từ năm 2000 đến nay.
- Luận văn góp phần làm rõ thêm cơ sở khoa học của việc thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã và mối quan hệ của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các xã trong tỉnh Vĩnh Long.
- Luận văn góp phần thực hiện tốt hơn chính sách cán bộ đối với cán bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
- Luận văn còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập ở các Trường chính trị tỉnh, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 2 chương, 5 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker