Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
19/07/2016 14:27
Dung lượng:
1.27 MB
Số trang:
145
Đã xem:
529
Tải về:
4
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng trong điều kiện đấu tranh giành chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Điều đó đã được thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta chứng minh. Khi Đảng cầm quyền, Đảng có hệ thống chính trị (HTCT) từ Trung ương đến cơ sở, trong đó Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là một thành viên và là tổ chức rất quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của HTCT và sự phát triển của đất nước. MTTQ Việt Nam tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tổ chức, duy trì các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Tổ chức ấy có vai trò rất to lớn, đảm bảo cho Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là truyền thống quý báu của Đảng ta, Đảng từ nhân dân mà ra, Đảng lãnh đạo nhân dân, dân tin Đảng, theo Đảng làm cách mạng giành thắng lợi to lớn, dân gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta". Đó là vinh dự và niềm tự hào của Đảng, thể hiện quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngày càng được tăng cường và bền chặt. Đó là nguồn sức mạnh vô địch của Đảng, trong đó MTTQ có vai trò rất quan trọng.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo MTTQ Việt Nam, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ và xác định nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp,  tạo điều kiện cho tổ chức này hoạt  động hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Nhờ đó vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, uy tín của Đảng được nâng lên, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ được phát huy, vị thế cua MTTQ ngày càng được tăng cường. Thông qua MTTQ quan hệ Đảng-Dân ngày càng  mật thiết, gắn bó hơn.
Trong giai đoạn Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đang đứng trước không ít nguy cơ và thách thức lớn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH, Đảng phải mạnh từ Trung ương đến cơ sở, phải nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam ở các cấp là vấn đề cấp thiết và quan trọng.
MTTQ Việt Nam cấp huyện có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của MTTQ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Mặt trận trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của MTTQ cấp cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chỉ đạo và tổ chức nhân dân thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. MTTQ cấp huyện trực tiếp định hướng hoạt động bằng các chương trình, đề án giúp cho cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt là việc thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên và các cơ quan nhà nước, phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ cấp huyện trực tiếp tham mưu cho Huyện ủy có chủ trương đúng trong việc lãnh đạo nhân dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. MTTQ còn trực tiếp phản ánh kịp thời tình hình nhân dân cho cấp ủy huyện, đồng thời là tổ chức tiến hành hiệp thương trong công tác bầu cử, lựa chọn cán bộ, đánh giá cán bộ, trực tiếp góp ý vào công tác xây dựng Đảng. Hoạt động của MTTQ cấp huyện liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến MTTQ cấp cơ sở. Vì vậy tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ Việt Nam cấp huyện là một nhiệm vụ quan trọng, một bộ phận trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.
Trong những năm qua Huyện ủy ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã luôn tăng cường sự lãnh đạo đối với HTCT , trong đó có MTTQ Việt Nam cấp huyện. Vì thế, nhiều phong trào cách mạng của Thanh Hóa được duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, có phong trào được nhân rộng trong cả nước như: Phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Nhờ đó Thanh Hóa đã luôn giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, ở một số nơi sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ cấp huyện vẫn còn nhiều yếu kém như còn lúng túng trong nội dung và phương thức lãnh đạo, còn biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo, khoán trắng các hoạt động cho MTTQ, chưa thường xuyên coi trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng, chưa chú ý đúng mức đến việc xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.v.v... Những yếu kém đó đã hạn chế không nhỏ đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa và trước thực trạng đó, đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với tổ chức này, đây là vấn đề thực sự cần thiết và cấp bách.
Là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, có thời gian khá dài công tác tại huyện và tham gia công tác trong các đoàn thể, lại được học tập cơ bản, hệ thống lý luận về xây dựng Đảng, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách nói trên. Vì thế tôi chọn và thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ "Sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay".
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT trong thời kỳ đổi mới là một nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, trong đó sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam đã được đề cập trong một số văn kiện Đảng. Gần đây Đảng đã đề ra một số nghị quyết chuyên đề về vấn đề này như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc, tôn giáo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về tổ chức bộ máy Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HTCT... Đây là những cơ sở rất quan trọng để nghiên cứu đề tài luận văn.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT và MTTQ Việt Nam đã thu hút nhiều nhà khoa học nghiên cứu thể thực hiện ở các công trình khoa học, kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đó đã được nghiệm thu, đăng tải trên các sách, báo, tạp chí.
GS Nguyễn Đức Bình, GS,TS Trần Ngọc Hiên (đồng chủ biên) "Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới" (NXB Chính trị Quốc gia,  Hà Nội 1999). Trong đó có một phần bàn về Đảng lãnh đạo MTTQ.
* Các đề tài khoa học:
- "Đặc điểm nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các đoàn thể tổ chức xã hội" đề tài khoa học cấp nhà nước giai đoạn 1996-2000 do PGS Vũ Hữu Ngoạn chủ biên, đã nghiệm thu.
Đề tài đã nghiên cứu làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT nước ta gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo HTCT trước và trong thời kỳ đổi mới; vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong HTCT, đặc điểm và cơ chế lãnh đạo của Đảng; Đảng lãnh đạo Nhà nước.v.v... đặc biệt đề tài đã giành một chương để nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đây là những vấn đề rất bổ ích để nghiên cứu đề tài luận văn.
- "Giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay", đề tài độc lập cấp bộ do PGS.TS Nguyên Cúc làm chủ nhiệm, đã nghiệm thu và in thành sách năm 2003, do Nxb Chính trị quốc gia xuất bản. Trong đó có một số chuyên đề bàn về HTCT cấp huyện và sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT cấp huyện; một số chuyên đề bàn về hoạt động của MTTQ Việt Nam ở các tỉnh miền núi.
- "Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước, vấn đề và kinh nghiệm", đề tài khoa học cấp bộ do TS. Nguyễn Văn Sáu làm chủ nhiệm, đã nghiệm thu, in thành sách năm 2003, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản. Trong đó có một số chương bàn về vai trò của MTTQ đối với việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
* Một số bài đăng trên tạp chí và sách:
- "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bầu cử cơ quan dân cử ở nước ta", Vũ Thị Loan, Tạp chí Cộng sản, số 4/2004.
- "Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" của Huỳnh Đảm, Tạp chí Cộng sản, số 19/2004.
- "Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở nước ta hiện nay" của tiến sĩ Thăng Văn Phúc, Tạp chí Cộng sản, số 13/2005.
- "Mặt trận Tổ quốc và chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay" của Phạm Thế Duyệt đăng trong cuốn sách "Việt Nam đổi mới và phát triển", Nxb Lao động Hà Nội, năm 2006.
- "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội" của GS ,TS Phạm Ngọc Quang, Tạp chí Cộng sản, số 776 năm 2007.
"Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội" của Hải Triều, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 11/2007.
"Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam" của Nguyễn Túc, in trong cuốn sách: “Phương thức lãnh đạo của Đảng”, NXB Lao động 2008.
Các công trình khoa học nói trên đã nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trên các phương diện khác nhau về sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích
Trên cơ sở làm rõ các phạm trù, khái niệm và những vấn đề lý luận liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa và trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu thực trạng lãnh đạo của huyện uỷ các huyện đó đối với các tổ chức này, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.
3.2. Nhiệm vụ
Làm rõ những khái niệm, quan niệm và những vấn đề lý luận chủ yếu liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng lãnh đạo của Huyện ủy các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đối với MTTQ của huyện, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và tổng kết những kinh nghiệm.
Dự báo những thuận lợi, khó khăn đối với sự lãnh đạo của Huyện ủy các huyện vùng này đối với tổ chức đó và đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ của các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn
Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn khảo sát, nghiên cứu các vấn đề nêu trên từ năm 2003 đến nay, các phương hướng, giải pháp đề xuất trong luận văn có giá trị đến năm 2015.
Các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa gồm: Như Xuân, Như Thanh, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thạch Thành, Quan Sơn, Lanh Chánh, Mường Lát. Luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu thực tế ở một số huyện đặc trưng.
5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các Cương lĩnh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng đối vớ HTCT nói chung và đối với MTTQ nói riêng.
- Luận văn kế thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về sự lãnh đạo của Đảng và dựa trên sự khảo sát, đánh giá thực trạng và những kinh nghiệm, những biện pháp, chủ trương lãnh đạo của các Huyện ủy khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đối với MTTQ, tham khảo vấn đề này ở một số tỉnh miền núi.
- Luận văn cũng dựa trên thực tiễn công tác của bản thân và thực tiễn lãnh đạo của Huyện ủy Như Xuân đối với MTTQ của huyện trong thời gian qua. Đồng thời luận văn sử dụng các phương pháp khảo sát, đánh giá, so sánh, phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, lịch sử và logic, tọa đàm với các chuyên gia, cán bộ chỉ đạo thực tiễn, cán bộ lão thành cách mạng.
6. Đóng góp về mặt khoa học của luận văn
Quan niệm về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ Việt Nam ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, nội dung, phương thức và quy trình lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện vùng này.
Những kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.
Những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với MTTQ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho Huyện ủy ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lãnh đạo đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập bộ môn xây dựng Đảng ở trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện ở Thanh Hóa.
7. Kết cấu của luận văn
Luận văn gồm phần mở đầu, 3 chương, 6 tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phục lục.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker