Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Luận văn cao học Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn
Tải về
Thông tin chi tiết
Tên file:
Luận văn cao học Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
25/03/2013 17:03
Dung lượng:
1.01 MB
Số trang:
N/A
Đã xem:
2621
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Mục lục 
Danh mục chữ viết tắt 
Danh mục các bảng biểu 
Phần mở đầu 
Phần nội dung 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 1 
1.1 Các khái niệm cơ bản 1 
1.1.1 Lao động – Lực lượng lao động 1 
1.1.2 Việc làm, thất nghiệp và người có việc làm, người thất nghiệp . 2 
1.1.2.1 Việc làm và người có việc làm . 2 
1.1.2.2 Thất nghiệp và người thất nghiệp 3 
1.1.3 Nguồn nhân lực xã hội 4 
1.2 Vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế – xã hội 5 
1.2.1 Nguồn nhân lực – mục tiêu và động lực của sự phát triển . 5 
1.2.2 Nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 6 
1.3 Các hình thức chủ yếu giải quyết việc làm và những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nữ . 7 
1.3.1 Các hình thức chủ yếu giải quyết việc làm 7 
1.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nữ 8 
1.3.2.1 Giáo dục – Đào tạo . 8 
1.3.2.2 Sức khỏe 9 
1.3.2.3 Ảnh hưởng tâm lý xã hội, phong tục tập quán 10 
1.3.2.4 Tự tạo việc làm của lao động nữ 10 
1.3.2.5 Cơ chế, chính sách kinh tế – xã hội 11 
Những thuận lợi và khó khăn đối với vấn đề việc làm của lao động nữ 11 
Tóm tắt chương 1 13 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN HÓC MÔN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 14 
2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn 14 
2.1.1 Đặc điểm về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên . 14 
2.1.2 Đặc điểm về văn hóa, xã hội và đơn vị hành chính . 14 
2.1.3 Đặc điểm về kinh tế . 15 
2.1.4 Đặc điểm về dân số, nguồn nhân lực và tình hình việc làm 20 
2.1.5 Về công tác giáo dục – đào tạo và dạy nghề . 23 
2.2 Thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá 
trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn và những vấn đề đặt ra 
2.2.1 Thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn 25 
2.2.1.1 Giải quyết việc làm cho lao động nữ theo ngành kinh tế 25 
2.2.1.2 Giải quyết việc làm lao động nữ theo thành phần kinh tế 27 
2.2.1.3 Giải quyết việc làm thông qua chương trình quốc gia xúc tiến việc làm 28 
a. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm . 28 
b. Các hoạt động dịch vụ việc làm . 30 
c. Qua xuất khẩu lao động 33 
2.2.2 Những vấn đề đặt ra với công tác giải quyết việc làm cho lao động 
nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn . 34 
2.2.2.1 Trình độ của lao động nữ còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu 
của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 35 
2.2.2.2 Việc tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia xúc tiến việc làm và quản lý giám sát thực hiện hiệu quả còn chưa cao, ảnh hưởng lớn tới vấn đề giải quyết việc làm và tự tạo việc làm cho lao động nữ . 35 
2.2.2.3 Và một số vấn đề khác . 36 
Tóm tắt chương 2 38 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN HÓC MÔN . 39 
3.1 Một số định hướng cơ bản 39 
3.1.1 Giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Hóc Môn phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 39 
3.1.2 Phải đảm bảo vừa phát huy được thế mạnh của lao động nữ vừa giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động . 
3.1.3 Phải trên cơ sở pháp luật về quyền của lao động nữ, đảm bảo thực hiện bình đẳng giới . 42 
3.1.4 Kết hợp giải quyết việc làm với giải quyết các vấn đề xã hội, phát huy sức mạnh của toàn xã hội tham gia tạo việc làm 43 
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện Hóc Môn 44 
3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, bất lợi của lao động nữ trong quá trình làm việc và tự tạo việc làm . 44 
3.2.1.1. Quan tâm chăm sóc sức khỏe lao động nữ 44 
3.2.1.2. Đảm bảo thực hiện pháp luật về quyền của lao động nữ 45 
3.2.2 Nhóm giải pháp về giáo dục – đào tạo và dạy nghề . 48 
3.2.2.1 Đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, tăng cường nâng chất lực lượng lao động nữ trên địa bàn huyện 48 
3.2.2.2 Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề . 49 
3.2.2.3 Kiện toàn và đổi mới tổ chức hoạt động của dịch vụ giới thiệu việc làm . 51 
3.2.2.4 Hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 53 
3.2.3 Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội . 55 
3.2.3.1 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với sự đa dạng các ngành nghề sử dụng nhiều lao động . 55 
3.2.3.2 Xã hội hóa vấn đề giải quyết việc làm 60 
3.2.4 Nhóm giải pháp đẩy mạnh triển khai các Chương trình hỗ trợ việc làm 61 
3.2.4.1 Sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn vốn tạo việc làm 61 
3.2.4.2 Giải quyết việc làm cho lao động nữ thông qua các chương trình xúc tiến việc làm quốc gia 63 
a. Tạo việc làm cho lao động nữ qua Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm . 63 
b. Tạo việc làm cho lao động nữ qua chi nhánh dịch vụ giới thiệu việc làm – Trung tâm dạy nghề huyện . 64 
c. Tạo việc làm cho lao động nữ thông qua xuất khẩu lao động . 66 
3.3 Đề xuất – Kiến nghị . 68 
3.3.1 Đối với Trung ương 68 
3.3.2 Đối với Thành phố Hồ Chí Minh . 68 
3.3.3 Đối với huyện Hóc Môn 69 
Tóm tắt chương 3 70 
Phần kết luận 71
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker