Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Để hoạt động tuyên giáo ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường trên địa bàn tỉnh.
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Để hoạt động tuyên giáo ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường trên địa bàn tỉnh.
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
13/11/2013 11:07
Dung lượng:
286.50 KB
Số trang:
N/A
Đã xem:
1678
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1.     Tính cấp thiết của đề tài
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu tæng qu¸t trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong thêi kú tíi lµ:
TiÕp tôc ®æi míi chØnh ®èn §¶ng, t¨ng c­êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n vµ tÝnh tiªn phong, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng; x©y dùng §¶ng thùc sù trong s¹ch v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, tæ chøc, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng trong s¸ng, cã tÇm trÝ tuÖ cao, cã ph­¬ng thøc l·nh ®¹o khoa häc, lu«n g¾n bã víi nh©n d©n [28].
Muèn ®¶m b¶o th¾ng lîi môc tiªu do §¶ng ®Ò ra, công tác tư tưởng mà cụ thể là công tác tuyên giáo ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã qua 78 năm và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình đối với đất nước, Đảng ta luôn luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy ba mặt này có vị trí, vai trò khác nhau, nhưng nó đều có mối quan hệ biện chứng và thống nhất với nhau; trong đó công tác tư tưởng mà cụ thể là công tác tuyên giáo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề mới đề ra về lý luận và thực tiễn, bổ sung cho việc xác định tính đúng đắn, tính sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng; Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ, đảng viên có phương pháp tư duy khoa học; tuyên truyền, cổ động, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đầy đủ các đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng và pháp luật của Nhà nước đề ra; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và các chiến lược âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.
Để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà đề ra, cùng với việc thực hiện phương châm "lấy quần chúng giáo dục quần chúng" đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một bộ máy tổ chức cán bộ, một đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng phải trung thành với lý tưởng và mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, có đủ năng lực và trình độ thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo với đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cần thiết để nhiệm vụ này được hoàn thành. Chính nhiệm vụ và hiệu quả của công tác tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội của đất nước trong thời gian qua.
Với vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, nó càng trở nên bức thiết trong điều kiện của một Đảng cầm quyền đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo và xây dựng thành công sự nghiệp đổi mới của đất nước trong tình hình khó khăn, phức tạp đang diễn ra trong nước và tình hình quốc tế cũng đang mở ra thời cơ và thách thức lớn đối với đất nước ta. Sự nghiệp đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại nhiều thành tựu to lớn, đã đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị, tạo tiền đề đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã bộc lộ một số yếu kém: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là của các tổ chức đảng bộ cơ sở chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, với mặt trái của toàn cầu hóa và của nền kinh tế thị trường... Từ đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng phải chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn, phải thường xuyên nâng cao chất lượng và lãnh đạo đạt hiệu quả hơn. Mặt khác, do khách thể và chủ thể của công tác tuyên giáo, các nội dung, hình thức, phương pháp luôn luôn vận động, phát triển đòi hỏi bản thân những người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải luôn tự đổi mới và nâng cao chất lượng để lãnh đạo có hiệu quả cao hơn.
Thanh Hóa là tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 11.185km2, dân số trên 3,6 triệu người; Có 27 huyện, thị, thành phố, với 634 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 2 thị xã và 1 thành phố với 20 phường. Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa có truyền thống cách mạng kiên cường lao động sang tạo và hiếu học. Là quê hương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa cách mạng đã được ghi vào lịch sử Việt Nam. Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Chất lượng chính trị của các tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu, thắng lợi của đất nước nói chung, của tỉnh Thanh Hoá nói riêng, đã đạt được những kết quả to lớn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hoá còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, hạn chế lớn nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng ta, mà trước hết là công tác tuyên giáo; một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một số ít đảng bộ cơ sở có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giảm lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và giảm sút ý chí chiến đấu của Đảng; một số ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chưa thật sự thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đối với quần chúng; trong các tầng lớp nhân dân cũng còn có biểu hiện băn khoăn, lo lắng về tình trạng mất dân chủ trong xã hội và trong Đảng, nạn tham nhũng, tệ quan liêu và lãng phí hiện nay... Đồng thời, công tác tuyên giáo của Đảng bộ cơ sở tuy có nhiều cố gắng, song cũng còn lúng túng, bị động, hiệu quả, hiệu suất chưa cao; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các binh chủng hợp thành chưa có kết quả cao; chưa đề cao vai trò, trách nhiệm của các phương tiện thông tin đại chúng và các chủ thể làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ cơ sở ở tỉnh Thanh Hoá.
Từ các mặt nêu trên đã tác động hàng ngày, hàng giờ vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh Thanh Hoá, nhất là đội ngũ làm công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường. Để góp phần đắc lực, đầy trách nhiệm của từng cấp ủy phường nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, phát huy đầy đủ mặt tích cực trong xã hội, khắc phục và hạn chế dần mặt tiêu cực đang xảy ra. Để không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hoá đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại" và thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đề ra.
Cùng với những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng chúng ta đang tiến hành giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, có nhiều thuận lợi và thời cơ như: Tình hình thế giới đang có diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, song cũng không ít những thách thức, khó khăn. Kẻ thù bên trong và bên ngoài dùng mọi cách lôi kéo dụ giỗ, mua chuộc quần chúng nhân dân nói xấu Đảng, nói xấu chế độ hòng làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân…xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, khai thác triệt để những mặt trái của cơ chế thị trường và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, những khó khăn, yếu kém của đất nước…nhằm phục vụ mục đích và ý đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng của nhân dân ta. Trong các hoạt động nêu trên, chống phá về tư tưởng là một trong những trọng điểm. Vì vậy, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận thật sự quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Trước tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước Đảng phải xác định đổi mới và nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng, mà cụ thể là công tác tuyên giáo, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng. Nhiệm vụ đó đặt ra cho công tác tuyên giáo của Đảng ở các phường phải chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức, tin tưởng tuyệt đối và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phải thường xuyên giáo dục bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lĩnh vực tuyên giáo.
Xã, phường, thị trấn là đơn vị có ý nghĩa, vị trí và vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức và bộ máy của Đảng. Đây là cấp hành chính cuối cùng, cũng là cấp gần dân và trực tiếp với dân. Mọi chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không đều do cấp xã, phường, thị, trấn quyết định. Nơi đây, là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
 Chính vì xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, việc đi sâu nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp về công tác tuyên giáo, đặc biệt là tuyên giáo phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, là việc làm cần thiết. Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống hơn nữa. Để hoạt động tuyên giáo ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường trên địa bàn tỉnh.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker