Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
17/06/2016 08:11
Dung lượng:
1,020.00 KB
Số trang:
121
Đã xem:
381
Tải về:
1
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1.     Tính cấp thiết của đề tài
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định phương hướng và mục tiêu tổng quát trong công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ tới là:
Tiếp tục đổi mới chỉnh đốn Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gắn bó với nhân dân [28].
Muốn đảm bảo thắng lợi mục tiêu do Đảng đề ra, công tác tư tưởng mà cụ thể là công tác tuyên giáo đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã qua 78 năm và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình đối với đất nước, Đảng ta luôn luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy ba mặt này có vị trí, vai trò khác nhau, nhưng nó đều có mối quan hệ biện chứng và thống nhất với nhau; trong đó công tác tư tưởng mà cụ thể là công tác tuyên giáo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề mới đề ra về lý luận và thực tiễn, bổ sung cho việc xác định tính đúng đắn, tính sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng; Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ, đảng viên có phương pháp tư duy khoa học; tuyên truyền, cổ động, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đầy đủ các đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng và pháp luật của Nhà nước đề ra; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và các chiến lược âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.
Để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà đề ra, cùng với việc thực hiện phương châm "lấy quần chúng giáo dục quần chúng" đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một bộ máy tổ chức cán bộ, một đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng phải trung thành với lý tưởng và mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, có đủ năng lực và trình độ thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo với đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cần thiết để nhiệm vụ này được hoàn thành. Chính nhiệm vụ và hiệu quả của công tác tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội của đất nước trong thời gian qua.
Với vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, nó càng trở nên bức thiết trong điều kiện của một Đảng cầm quyền đang thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo và xây dựng thành công sự nghiệp đổi mới của đất nước trong tình hình khó khăn, phức tạp đang diễn ra trong nước và tình hình quốc tế cũng đang mở ra thời cơ và thách thức lớn đối với đất nước ta. Sự nghiệp đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại nhiều thành tựu to lớn, đã đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị, tạo tiền đề đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã bộc lộ một số yếu kém: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là của các tổ chức đảng bộ cơ sở chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, với mặt trái của toàn cầu hóa và của nền kinh tế thị trường... Từ đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng phải chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn, phải thường xuyên nâng cao chất lượng và lãnh đạo đạt hiệu quả hơn. Mặt khác, do khách thể và chủ thể của công tác tuyên giáo, các nội dung, hình thức, phương pháp luôn luôn vận động, phát triển đòi hỏi bản thân những người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải luôn tự đổi mới và nâng cao chất lượng để lãnh đạo có hiệu quả cao hơn.
Thanh Hóa là tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 11.185km2, dân số trên 3,6 triệu người; Có 27 huyện, thị, thành phố, với 634 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 2 thị xã và 1 thành phố với 20 phường. Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa có truyền thống cách mạng kiên cường lao động sang tạo và hiếu học. Là quê hương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa cách mạng đã được ghi vào lịch sử Việt Nam. Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Chất lượng chính trị của các tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu, thắng lợi của đất nước nói chung, của tỉnh Thanh Hoá nói riêng, đã đạt được những kết quả to lớn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hoá còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, hạn chế lớn nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng ta, mà trước hết là công tác tuyên giáo; một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một số ít đảng bộ cơ sở có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giảm lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và giảm sút ý chí chiến đấu của Đảng; một số ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chưa thật sự thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đối với quần chúng; trong các tầng lớp nhân dân cũng còn có biểu hiện băn khoăn, lo lắng về tình trạng mất dân chủ trong xã hội và trong Đảng, nạn tham nhũng, tệ quan liêu và lãng phí hiện nay... Đồng thời, công tác tuyên giáo của Đảng bộ cơ sở tuy có nhiều cố gắng, song cũng còn lúng túng, bị động, hiệu quả, hiệu suất chưa cao; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các binh chủng hợp thành chưa có kết quả cao; chưa đề cao vai trò, trách nhiệm của các phương tiện thông tin đại chúng và các chủ thể làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ cơ sở ở tỉnh Thanh Hoá.
Từ các mặt nêu trên đã tác động hàng ngày, hàng giờ vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh Thanh Hoá, nhất là đội ngũ làm công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường. Để góp phần đắc lực, đầy trách nhiệm của từng cấp ủy phường nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, phát huy đầy đủ mặt tích cực trong xã hội, khắc phục và hạn chế dần mặt tiêu cực đang xảy ra. Để không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hoá đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại" và thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đề ra.
Cùng với những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng chúng ta đang tiến hành giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, có nhiều thuận lợi và thời cơ như: Tình hình thế giới đang có diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, song cũng không ít những thách thức, khó khăn. Kẻ thù bên trong và bên ngoài dùng mọi cách lôi kéo dụ giỗ, mua chuộc quần chúng nhân dân nói xấu Đảng, nói xấu chế độ hòng làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân…xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, khai thác triệt để những mặt trái của cơ chế thị trường và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, những khó khăn, yếu kém của đất nước…nhằm phục vụ mục đích và ý đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng của nhân dân ta. Trong các hoạt động nêu trên, chống phá về tư tưởng là một trong những trọng điểm. Vì vậy, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận thật sự quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
Trước tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước Đảng phải xác định đổi mới và nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng, mà cụ thể là công tác tuyên giáo, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng. Nhiệm vụ đó đặt ra cho công tác tuyên giáo của Đảng ở các phường phải chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức, tin tưởng tuyệt đối và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phải thường xuyên giáo dục bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lĩnh vực tuyên giáo.
Xã, phường, thị trấn là đơn vị có ý nghĩa, vị trí và vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức và bộ máy của Đảng. Đây là cấp hành chính cuối cùng, cũng là cấp gần dân và trực tiếp với dân. Mọi chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không đều do cấp xã, phường, thị, trấn quyết định. Nơi đây, là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
 Chính vì xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, việc đi sâu nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp về công tác tuyên giáo, đặc biệt là tuyên giáo phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, là việc làm cần thiết. Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống hơn nữa. Để hoạt động tuyên giáo ngày càng phát huy hơn nữa vai trò, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường trên địa bàn tỉnh.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Xác định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo. Trong những năm vừa qua, Đảng ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết đề cập đến các vấn đề nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo phản ánh dưới nhiều góc độ khác nhau, có rất nhiều bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực tư tưởng của các thạc sỹ, cụ thể là:
·        Đề tài khoa học và sách:
-      TS Phạm Quang Nghị (chủ biên), (1996), Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
-      Đào Duy Tùng (1999), Một số vấn đề về công tác tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.
-      PGS Hà Ngọc Hợi - TS Ngô Văn Thạo (2002), Đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.
-      TS Vũ Ngọc Am (2003), Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.
-      GS Nguyễn Đức Bình (2005), Về công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, Hà nội.
-      Trần Trọng Tân (2005), Về công tác tư tưởng - văn hoá, Nxb chính trị quốc gia, Hà nội.
·        Các bài báo khoa học:
-      Nông Đức Mạnh (2002), “Sự nghiệp cách mạng đang đặt ra cho toàn bộ công tác tư tưởng - văn hoá những đòi hỏi mới rất cao”, Tư tưởng - văn hoá, (8) tr.8 - 11.
-      Đào Duy Quát (2002) “Tiếp tục đổi mới phương thức công tác tư tưởng, Tư tưởng - văn hoá (2), tr.11-14.
-      Nguyễn Khoa Điềm (2006), “ Huy động sức mạnh tư tưởng của toàn dân tộc”, Tư tưởng - văn hoá, (2) tr.6 - 9.
-      Lê Khả Phiêu (2000), “Nội dung hàng đầu của công tác tư tưởng là làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành chủ đạo trong xã hội”, Thông tin công tác Tư tưởng (9).
·        Các luận văn, luận án:
- “Chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng (cấp xã) vùng đồng bào dân tộc ít người của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay” năm 2000, của Tiến sĩ Cao Văn Định.
          - “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay” 2000, của cử nhân Cao Đình Thưởng.
          - “Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay” 2004, của thạc sỹ Nguyễn Thanh Tâm
- “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” 2005 của thạc sỹ Trịnh Thanh Tâm
- “Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” 2006 của thạc sỹ Nguyễn Ngọc Thuần.
- “Chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ xã vùng có đồng bào KhơMer tỉnh Kiên Gian giai đoạn hiện nay ”, 2006 của thạc sỹ Thái Thị Duy Quyên.
- “Chất lượng công tác tư tưởng của cơ quan Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn hiện nay” 2007 của thạc sỹ  Đỗ Thị Kim Oanh…
          Nhìn chung, các công trình trên đã đề cập một cách toàn diện, hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác tuyên giáo, đã gắn lý luận với thực tiễn cách mạng của đất nước và địa phương, phân tích tình hình, tư tưởng. Từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, của địa phương mình, đặc biệt là cấp cơ sở.
          Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu về “Công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay”.
          3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
* Mục đích nghiên cứu:
- Nêu bật được tầm quan trọng của công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN mà Đảng và Bác Hồ của chúng ta đã đi theo.
- Đánh giá vai trò của công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên giáo các Đảng bộ Phường, khi có Quy định 1206 - QĐ/TU ngày 23/12/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường trong thời gian tới (2008 - 2015).
* Nhiệm vụ của đề tài:
- Làm rõ một số khái niệm, vị trí vài trò của công tác tuyên giáo, nhất là công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường.
- Đánh giá, thực trạng ưu, khuyết điểm của công tác Tuyên giáo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hóa.
- Đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở các Đảng bộ phường của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu công tác tuyên giáo ở 3 điạ bàn: Thành phố Thanh Hóa (12 phường); Thị xã Bỉm Sơn (5 phường); Thị xã Sầm Sơn (3 phường). Tổng cộng là 20 phường.
- Thời gian nghiên cứu từ 2004 - nay.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
* Cơ sở lý luận:
Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, cụ thể là công tác Tuyên giáo.
* Phương pháp nghiên cứu:
 Tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử ,lôgic; phân tích, tổng hợp, khảo sát, thống kê, so sánh, hội thảo và chuyên gia....
6. Ý nghĩa của luận văn
- Góp phần làm rõ vai trò của công tác tuyên giáo của các Đảng bộ phường ở tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, nêu ra một số giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những yếu kém và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo Phường.
- Kết quả của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên giáo nói chung và cấp phường nói riêng. Đồng thời, luận văn cũng dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên về công tác tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố.
7. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 9 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker