Chào bạn đến với tailieu24.net Đăng ký Đăng nhập
Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime
Trung tam Xuc tien Thuong mai Quang Ninh - QNITrade.gov.vn
Diễn đàn chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tư vấn khách hàng

Name: Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Hỗ trợ download

Trang nhất » Tài liệu » Luận văn cao học

Tìm kiếm

Chất lượng lãnh đạo của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Tải về
Từ site Luận văn, tiểu luận, báo cáo:
Để lấy link download tài liệu, bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
Sử dụng thẻ nạp để nhận mã xác minh ngay tại đây.  Hướng dẫn nạp thẻ. Mệnh giá thẻ nạp là 20.000đ .
Loại Thẻ : Mã thẻ: Số seri
Sau khi bấm vào nạp thẻ, hệ thống sẽ xác nhận và trả lại mã xác minh. Bạn nhập mã xác minh vào ô trống dưới đây để lấy link download tài liệu này. Nếu cần giúp đỡ bạn có thể chát với chúng tôi qua nick yahoo: thanhdt200
 
Nhập mã xác minh:
Thông tin chi tiết
Tên file:
Chất lượng lãnh đạo của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Luận văn cao học
Gửi lên:
12/07/2016 14:45
Dung lượng:
675.00 KB
Số trang:
126
Đã xem:
523
Tải về:
0
Đã thảo luận:
0
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ khi ra đời đến nay, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhiều bước ngoặt lịch sử, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng Đảng là công tác cực kỳ quan trọng, nhiều văn kiện của Đảng đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong, đối với sự thành bại của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trong công tác xây dựng Đảng nói chung, Đảng ta luôn luôn xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt, ở mọi cấp từ Trung ương đến cơ sở. Suốt quá trình xây dựng nội bộ Đảng, Đảng ta luôn quan tâm đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đặc biệt là các cơ sở đảng ở nông thôn. Nhờ đó mà các TCCSĐ đã vươn lên thực hiện khá tốt chức năng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần đáng kể vào thành tích chung của Đảng.
TCCSĐ được xác định là nền tảng, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở, trong đó TCCSĐ ở xã chiếm một tỉ lệ quan trọng, lãnh đạo hơn 80% dân số cả nước. TCCSĐ ở xã là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nơi truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là nơi thực hiện thắt chặt mối quan hệ máu thịt của Đảng với nhân dân. Cơ sở đảng ở xã còn là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ để mỗi đảng bộ, mỗi đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Đảng bộ xã là TCCSĐ lãnh đạo toàn diện, có trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp trên, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân; thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận của Đảng. Hiện nay, trong điều kiện Đảng lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, trong đó xác định CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu, thì việc quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã là một nhiệm vụ rất quan trọng và là yêu cầu cấp bách.
Qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, các đảng bộ xã ở Cà Mau đã phát huy được truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, đã thực hiện khá tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở, đã tạo nên những thành tích mới có ý nghĩa lớn lao trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn Cà Mau.
Tuy vậy, các đảng bộ xã thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng nghị quyết, chủ trương; năng lực cụ thể hóa, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp trên vào thực tế địa bàn cơ sở. Còn khá nhiều đảng bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo đối với chính quyền và các đoàn thể; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của các bộ phận, các tầng lớp nhân dân vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, kiến thiết nông thôn. Đúng như Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Không ít cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo; nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu” [29, tr.271]; “Không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Đảng, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thậm chí có những tổ chức đảng tê liệt, mất sức chiến đấu” [29, tr.263]. Tình trạng trên càng kéo dài càng ảnh hưởng xấu đến kết quả lãnh đạo chung của Đảng bộ tỉnh, các đảng bộ huyện.
Thực tiễn cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề mới mà trách nhiệm trực tiếp của các đảng bộ xã phải lãnh đạo giải quyết, để các đảng bộ này vươn lên, đảm đương được vai trò lãnh đạo của mình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước nhân dân, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị thì việc nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã là hết sức cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Chất lượng lãnh đạo của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay” để viết luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 Do đánh giá đúng mức vị trí, vai trò và thực trạng tình hình của TCCSĐ đã qua và hiện nay, trong nhiều chỉ thị và nghị quyết, Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ, chỉ ra mục đích, yêu cầu và những quan điểm cơ bản nhằm xây dựng TCCSĐ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX), Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên". Có thể nói, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ lại được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết với những yêu cầu và nội dung mới.
Cùng với các chỉ thị, nghị quyết, còn có nhiều bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo và định hướng rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở đảng; nhiều nhà nghiên cứu lý luận và cán bộ lãnh đạo thực tiễn ở địa phương đã có những bài viết đi sâu nghiên cứu vấn đề năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ ở nông thôn.
Ngoài ra còn có các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn đề này như:
- “Nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn (cấp xã) ở đồng bằng sông Hồng”, Luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng của Đỗ Ngọc Ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, H.1995. Tác giả Nguyễn Đức Ái với đề tài: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ nông thôn vùng cao phía Bắc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001 đã làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của TCCSĐ ở nông thôn, phân tích thực trạng, rút ra những kinh nghiệm và từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.
- Một số luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng, như:
+ “Nâng cao chất lượng các đảng bộ xã, thị trấn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” của Phạm Thị La, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001.
+ “Nâng cao chất lượng TCCSĐ cấp xã tỉnh Vĩnh Long hiện nay” luận văn thạc sĩ của Nguyễn Bé Tư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2002.
+ “Chất lượng các đảng bộ xã vùng đồng bằng Thanh Hóa giai đoạn hiện nay” của Lê Xuân Thành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004.
+ “Chất lượng đảng bộ xã tỉnh Trà Vinh hiện nay, thực trạng và giải pháp” của Lê Văn Vẹn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2005.
+ “Chất lượng các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn hiện nay„ của Lê Quốc Khởi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2006.
- Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến những nội dung quan trọng khá phong phú để phục vụ mục đích nghiên cứu, nhưng cho đến nay chưa có công trình khoa học nào chuyên sâu nghiên cứu, đề cập một cách cụ thể và khoa học, có hệ thống về các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích
Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau; đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ của luận văn
- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
- Khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng về chất lượng của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay.
- Xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng của các đảng bộ ở tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Nghiên cứu chất lượng của các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau giai đoạn hiện nay.
- Thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế các đảng bộ xã ở Cà Mau từ năm 2001 đến nay.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
- Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và những quan điểm, đường lối xây dựng Đảng của Đảng ta, nhất là những quan điểm, đường lối từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ X.
- Các văn bản, nghị quyết, tổng kết chuyên đề, đề tài khoa học về công tác xây dựng Đảng.
- Thực tiễn xây dựng Đảng ở các đảng bộ xã tỉnh Cà Mau từ năm 2001 đến 2007.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp chặt chẽ với sự tổng hợp các phương pháp lịch sử - lôgíc; phân tích và tổng hợp; tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học, khảo sát thực tế, thống kê, so sánh, đối chiếu...
6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn
- Góp phần đánh giá đúng thực trạng chất lượng các đảng bộ xã ở tỉnh Cà Mau.
- Góp phần tổng kết thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng lãnh đạo các đảng bộ xã ở tỉnh.
- Đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của các đảng bộ xã ở Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu cho các cấp ủy đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã có đặc điểm tương tự ở các địa phương khác.
Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Xây dựng Đảng ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trường chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương, 6 tiết.
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Tham gia thảo luận
 

Google+

Đang tải tìm kiếm với Google
Đóng  
Free PageRank Checker